• Nieuwsgierig?

  Nieuwsgierig?

  Wilt u meer info...

  Lees meer!

 • Geluk & Plezier

  Geluk & Plezier

  Over ons positieve schoolklimaat...

  Lees meer!

 • Kritisch, onderzoekend en toekomstgericht

  Kritisch, onderzoekend en toekomstgericht

  Alles over talentontwikkeling...

  Lees meer!

 • Wat als...

  Wat als...

  Ouders en school samenwerken??

  Lees meer!

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is 5 jaar.
Dit betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag blijven. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Een eigen verhuizing
 • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (maximaal 2 dagen)
 • Zeer ernstige ziekte van een van de gezinsleden
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten, in de 1e graad (maximaal 4 dagen), in de 2e graad (maximaal 2 dagen), in de 3e of 4e graad (maximaal 1 dag);
 • Gezinsuitbreiding (maximaal 2 dagen)
 • Een 12 1/2 -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (maximaal 2 dagen)
 • Extreme weersomstandigheden
 • De viering van erkende nationale feest- en gedenkdagen voor zover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen De vakantieregeling van het bedrijf/instelling waar een van de ouders werkt, het niet mogelijk maakt vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden
 • Er sprake is van (kleine) zelfstandigen (bv. camping of horeca), die juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan, zogenaamde seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten Noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden
 • Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt
 • De leerling in de gelegenheid wordt gesteld een keer met familie of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van bijzondere opvoedkundige waarde kan zijn
 • Het gezin een gratis vakantie krijgt aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, indien men door omstandigheden nooit op vakantie kan gaan
 • Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden, in zeer bijzondere gevallen.

Indien aan dezelfde leerling meer dan 10 dagen verlof per schooljaar wordt verleend, is de goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar (artikel 14 van de Leerplichtwet 1969).
Het verlof wordt slechts verleend voor zover dat strikt noodzakelijk is
Een verzoek om extra verlof dient door de ouders tijdig te worden ingediend bij de directeur van onze school
Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn te verkrijgen bij de administratie
Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt alleen verleend door de directeur van onze school.
Verzoeken dienen te worden voorzien van een goede motivering en voor zover mogelijk van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever, arts of maatschappelijk werker).

School voor kennis en talent