Notulen MR-vergadering 17 april 2018

Notulen van de Medezeggenschapsraad vergadering van 17 april 2018,

De lessen:” Humanistisch Vormend Onderwijs” ( HVO) zijn dit schooljaar goed ontvangen.
De kinderen volgen de lessen graag. Voor de groepen vier tot en met acht is er een nieuwe aanvraag gedaan voor komend schooljaar.

Onze school is door de visitatie commissie van Consent bezocht. Ze hebben gekeken in alle groepen en gesproken met het team en de directie.
Op alle onderdelen scoort onze school voldoende tot ruim voldoende.

Ook  is er een verificatie onderzoek vanuit de inspectie geweest. Ook zij hebben groepen bezocht en gesprekken gevoerd met het team en de directie. Bij dit bezoek was zelfs de minister van onderwijs aanwezig.
Ook zei beoordelen onze school als voldoende tot ruim voldoende.
Wij zijn trots op deze beoordelingen. Natuurlijk zijn er aanbevelingen om verder te groeien.
Deze worden na de meivakantie omgezet in een plan van aanpak en in de Medezeggenschapsraad besproken tijdens de volgende vergaderingen.

De vergaderstructuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) gaat veranderen. De GMR vergadert een week na onze MR vergadering. De voltallige GMR bestaat ongeveer uit 70 personen. Elke school vaardigt twee personen af. (een ouder en een leerkracht). Van onze school zijn dat: Eric Broer en Marijke Wegdam.
In de volgende MR en GMR vergadering wordt hierover gesproken.

Er komt voorlopig geen overdekte en afsluitbare fietsenstalling.

Elke school krijgt van de overheid 155,00 euro per kind extra om de werkdruk te verlagen.
Het team mag zelf beslissen hoe ze dit geld willen inzetten.

Wanneer in de Nieuwsbrief staat dat er een studiedag is, zal ook aangegeven worden wat het onderwerp van deze dag zal zijn.

Om kinderen betere keuzes te laten maken voor een vervolgstudie is het programma: “Zikke” ontwikkeld. Kinderen gaan dan verschillende bedrijven bezoeken. Een filmpje hierover komt op de website van de school te staan.

De kinderraad mag beslissen waar de 650,00 euro, de opbrengst van de “Jantje Beton” actie, aan wordt besteed.

Op 24 mei wordt onze school bezocht door de RIVM/Arbodienst. Ze maken een risico inventarisatie. Dit verslag wordt besproken in de volgende MR vergadering.

Mocht U een MR vergadering bij willen wonen. Dat kan altijd. De volgende vergadering is: maandag 18 juni om 19.15 tot 21.15. U kunt U opgeven bij: Eric Broer ( vader van Femke uit groep 6), Birgit Klasens ( moeder van Marijn uit groep 8 en Ruben uit groep 5) Frank Rouwenhorst (vader van Iann uit groep 4) of bij de leerkrachten van Uw kind.

School voor kennis en talent