Notulen MR 18 juni 2018

Notulen van de medezeggenschapsvergadering van 18 juni 2018,

Afgelopen mei is er een strengere wet op de privacy gekomen. Hier heeft de school ook mee te maken. We worden nog bijgepraat door twee leden van Consent.

Wilt U zich verdiepen in het beleid van de school. Hiervoor is een map ontwikkeld.
Die map is bijna klaar. Nog enkele bijlagen moeten worden toegevoegd.
Deze basismap medezeggenschap kunt U lenen bij Eric Broer. Vader van Femke uit, nu nog groep 6, straks groep 7.

Onze school werkt samen met “Zikke”. Deze stichting faciliteert: o.a. het bezoeken van bedrijven. Er komt een mooi filmpje op de website van de school te staan.
De kinderen krijgen een eigen app en maken daarin een verslag van hun bezoeken.

Onze school is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Consent. Die vergaderstructuur gaat iets veranderen maar elke openbare school blijft er in vertegenwoordigt door een ouder en een leerkracht. De leden worden onderverdeeld in themagroepen. O.a.: Onderwijs, financiën, personeel, facilitair.

De kinderraad zoekt een goede bestemming voor de opbrengst van het geld ( 650 euro) van de lotenactie van “Jantje Beton.”.

Na de studiedag van 2 juli komt er voor de MR leden een vergaderrooster met een overzicht van de activiteiten en onderwerpen voor het komende schooljaar.

De directie schrijft een ondersteuningsplan/ veiligheidsplan passendonderwijs. Ook Consent heeft een sociaal veiligheidsplan. Hierin staan verschillende protocollen. O.a.: Grensoverschrijdend gedrag, huiselijk geweld / kindermishandeling, computergebruik en privacy beleid. Jaarlijks zullen deze protocollen bijgesteld worden. Alles is nog in ontwikkeling.

Onze school heeft geld gekregen om de werkdruk voor leraren te verminderen. Wij willen graag voor enkele uren per week een onderwijs assistent aannemen. Deze aanvraag loopt nog.

De ARBO dienst heeft een bezoek gebracht aan onze school. Het verslag met de actiepunten komt nog.

De formatie is rond. Volgend schooljaar hebben we zeven groepen.

De nieuwe data van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad voor komend schooljaar zijn: 16 oktober’18 - 4 december’18 - 29 januari’19 - 19 maart’19 - 14 mei’19 - 25 juni’19.
Het kan zijn dat een van deze data komt te vervallen dan hoort U dat zo spoedig mogelijk.

U bent van harte welkom om de medezeggenschapsvergadering bij te wonen.
U kunt u opgeven bij: Eric Broer, Birgit Klasens of Frank Rouwenhorst. Of bij de leerkracht van uw kind.

School voor kennis en talent