Jaarverslag 2017/2018 MR OBS Glanerbrug Zuid

Het jaarverslag wordt in overeenstemming met artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement uitgebracht in de maand oktober van elk jaar en omvat in dit overzicht de periode 1 september 2017 tot 1 september 2018


De Medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestond in deze periode uit de volgende leden:
Van de oudergeleding:     Van de personeelsgeleding:

Eric Broer (voorzitter)        Marijke Wegdam (secretaris)

Birgit Klasens,                   Mieke Hazekamp-Vriezekolk (tijdelijk vervangen door Eva Boom.)                                                   

Frank Rouwenhorst           Gert Stapper.

Taak van de MR.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school.  
De MR is bevoegd over deze aangelegenheden voorstellen te doen aan de directrice en haar standpunten kenbaar te maken.

Bijzondere bevoegdheden van de MR
De MR heeft het recht van instemming t.a.v. in het reglement omschreven zaken én het recht van advies voor andere in het reglement omschreven zaken. Advies gaat minder ver dan instemming.

Leden met specifieke taken.
Eric Broer: hij is voorzitter van de MR, afgevaardigde van de OMR naar de GMR. Plaatst de notulen voor de ouders op de website. Overlegt met de directie en maakt de agenda.
Marijke Wegdam: secretaris, maakt de notulen, ook voor de ouder website en is afgevaardigde vanuit de PMR naar de GMR.
Birgit Klasens volgt o.a. De wet en regelgeving op gebied van passend onderwijs.
Mieke Hazekamp- Vriezekolk: onderzoekt o.a. Rechtpositie.

De rol van de directeur,
Onze directrice is Nicole Klaver. Zij heeft geen zitting in de medezeggenschapsraad. Zij wordt bij het tweede gedeelte van de vergadering uitgenodigd, om informatie en toelichting te geven. Verder is zij toehoorder, gesprekspartner en adviseur.

 


Vergaderdata.( 2017/2018),

Vanaf 1 september 2017 tot 1 september 2018 zijn er vijf vergaderingen geweest, meestal op dinsdagavond. Op 10-10-2017, 28-11-2017, 13-02-2018, 17-04-2018 en 18-06-2018 hebben we vergaderd. Een week voor de GMR. vergadering van Consent.

Financieel verslag.
Elk schooljaar ontvangt de MR van Consent 300 euro dat o.a. gebruikt kan worden voor scholing. Dit geld wordt in de kas van de OR gestort. De MR kan een beroep daarop doen. Birgit heeft dit schooljaar 40 euro uitgegeven voor MR informatie boekjes. Frank Rouwenhorst heeft de startcursus MR gevolgd. (99,00 euro). Ook het Lidmaatschap VOO wordt daarvan betaald. Het geld dat overblijft, gaat in de kas van de OR en komt ten goede aan de kinderen.

onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

 Ondersteuningsplan/veiligheidsplan passendonderwijs.
 Plan van aanpak voor de komende 2 a 3jaar. ( vergaderrooster met onderwerpen)
 Kleuterplein, schoolplein en fietsenstalling.
 PBS en Glans.( o.a. gezonde voeding en traktaties)
 Pauzetijden leerkrachten en inzet van ouders hierbij.
 Pauzetijden i.v.m. werkdrukvermindering.
 Begroting/financieel overzicht en verwarmingskosten.
 Onderwerpen die behandeld worden in OR en GMR.
 Kinderraad.
 Zorg en ondersteuningsprofiel van onze school.
 Cursus MR leden
 Formatie
 Geld Jantje Beton
 Visitatie door Consent. En bespreken van visitatieverslag.
 Jaarverslag afgelopen schooljaar.( 2016/2017).
 Activiteitenmap MR Glanerbrug-Zuid.
 Privacy beleid.
 Schoolgids en schoolkalender.
 Woordenschat en begrijpend lezen.
 Zikke
 PR plan/profilering van de school. Herinrichten van de school zodat missie en visie beter zichtbaar zijn ook in de school.
 SWOT protocol en management rapportage/ reflectie verslag.
 Bezoek inspectie en bespreken van het inspectieverslag.
 Leeropbrengsten toetsen IEP/CITO
 Vervangingsprotocol.
 Aanschaffen boekjes: wet op de medezeggenschap PO.
 Lessen humanistische vorming.
 Brandoefening en BHV.
 Vervanging zwangerschapsverlof personeelslid van de MR.
 Protocol gescheiden ouders.
 Snappet.
 Stakingsactie personeel.
 Begeleiding groep 7.
 Statuten GMR en MR
 Taakbeleid en normjaartaak van het personeel.
 Verkeerscertificaat.
 Bespreken van de kwaliteitskaarten.
 RIVD, Arbo
 Werkdruk verlagende middelen en besteding van het geld.( PMR)
 Uitleg van het doelenbord.

Algemeen
Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende grote onderwerpen behandeld. Enkele hiervan zijn: werkdrukverlaging van de leerkrachten. Afronding kleuterplein. Profilering van onze school. Bezoek van de visitatie commissie van Consent. Bezoek van de Inspectie. Ondersteuningsplan/ veiligheidsplan passendonderwijs. En vele andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Zie boven staande lijst.

De notulen voor de ouders worden na elke vergadering, op de website gezet De agenda voor de MR vergadering wordt door de voorzitter aan alle leden toegestuurd.

De MR gaat zich steeds meer richten op visie en beleidsonderwerpen. Besluiten worden getoetst aan de missie en de visie van de school. Om het efficiënt vergaderen beter vorm te geven, is de MR vergadering gesplitst in twee delen; eerste deel waarin de MR leden, zonder directie, informatie en plannen met elkaar kunnen bespreken en een tweede gedeelte, waarbij de directrice is uitgenodigd om toelichting, uitleg en advies te geven. Zodat wij samen tot goede besluiten kunnen komen.


Vergaderdata MR schooljaar 2018/2019:

Wij plannen onze MR vergaderingen een week voor de GMR vergaderingen.
Omdat er dit schooljaar zes GMR vergaderingen gepland zijn, hebben wij ook zes MR vergaderingen gepland.
MR vergaderingen Glanerbrug Zuid:
16-10-2018 en 4-12-2018 en 29-01-2019 en 19-03-2019 en 14-05-2019 en 25-06-2019.

 U bent altijd van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. U kunt zich opgeven bij een van de MR leden of bij de leerkracht van uw kind.


Dit jaarverslag is opgesteld door:
 Marijke Wegdam,

School voor kennis en talent