Notulen MR vergadering 12 april 2016

Nicole en Eric hebben de informatieavond over “De Hut ” bijgewoond. “De Hut” is elke avond geopend. Er was een hoge opkomst. De buurscholen, dorpsraad, Aliva, Gemeente, buurtbewoners en politie. Dit onderwerp leeft erg bij jongeren in de buurt. Bij de wijkschouw bleek dat het plein erg donker is. Bij de nieuwe opzet van het plein zal er meer verlichting komen en misschien ook camera’s. In verband met vandalisme. Het plein wordt opnieuw ingericht en er komen nieuwe speeltoestellen bij. Het kleuterplein zal het eerst aangepakt worden. Ook komt er een nieuw fietsenplan. Voor dit fietsenplan is geld van de gemeente beschikbaar. Voor het plein is het geld er nog niet, daar worden ideeën voor ontwikkeld. Gedacht wordt aan “buurt aan zet” of “Jantje Beton”. Ook de scholen zelf zullen in actie komen. Het laatste overleg met de gemeente en beweegwijs was 21 april.

De pauzetijden van de groepen 1 en 2 zijn goed geregeld. De overblijf ouders werken vrijwillig en werken samen met een leerkracht. Er komt een protocol waarin de afspraken worden vastgelegd. De pauzetijden van de groepen 3 tot en met 8 worden door de leerkrachten zelf ingevuld. Ze passen op elkaars groep tijdens het eten. Dit is voor nu het meest haalbare. Op de laatste MR vergadering wordt dit geëvalueerd.

Schoolverbeterplan: Wij bespreken de resultaten van de groepen, na het afnemen van de CITO toetsen. Het gaat over de vakken; rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Onze school heeft de verwachtingsgroei gehaald.

De functionerings gesprekken zijn geweest. Deze verliepen positief. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een plan opgesteld voor komend schooljaar.

Onze school groeit. Volgend schooljaar hebben we weer acht groepen

PBS: Wij hebben een rondje door de school gemaakt om te kijken naar PBS. Er zijn mooie foto’s gemaakt.

Ouderbijdrage ; Er komt een voorstel om de ouderbijdrage aan te passen.( te verlagen ).. Ook wordt het mogelijk om te sparen voor de schoolreis. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Wij werken aan een informatie map over de MR Wanneer de map klaar is kunt u makkelijker zien wat de MR doet, waarover ze praten en waarover ze mee mogen beslissen. Onze volgende vergadering is 14 juni. U bent van harte welkom. U kunt U opgeven bij Eric Broer.

School voor kennis en talent