Jaarverslag 2016/2017 MR OBS Glanerbrug Zuid

Het jaarverslag wordt in overeenstemming met artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement uitgebracht in de maand oktober van elk jaar en omvat in dit overzicht de periode 1 september 2016 tot 1 september 2017


De Medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestond in deze periode uit de volgende leden:
Van de oudergeleding: Van de personeelsgeleding:

Eric Broer (voorzitter) Marijke Wegdam (secretaris)
Ingrid Zwarteveen  Mieke Hazekamp-Vriezekolk
Birgit Klasens Eva Boom
 Tijdens de zwangerschap van Eva Boom
 Heeft Gert Stapper haar vervangen.
Taak van de MR.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school   betreffende.
De MR is bevoegd over deze aangelegenheden aan de directeur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Bijzondere bevoegdheden van de MR
De MR heeft het recht van instemming t.a.v. in het reglement omschreven zaken én het recht van advies voor andere in het reglement omschreven zaken. Advies gaat minder ver dan instemming.

Leden met specifieke taken.
Eric Broer: hij is voorzitter van de MR, afgevaardigde van de OMR naar de GMR. Plaatst de notulen voor de ouders op de website. Overlegt met de directie en maakt de agenda.
Marijke Wegdam: secretaris, maakt de notulen, ook voor de ouder website en is afgevaardigde vanuit de PMR naar de GMR.
Ingrid Zwarteveen: volgt o.a. Het IKC gebeuren.
Birgit Klasens volgt o.a. De wet en regelgeving op gebied van passend onderwijs.
Mieke Hazekamp- Vriezekolk: onderzoekt o.a. Rechtpositie.

De rol van de directeur  en vestigingsleider.
Tot januari 2017 was Gert-Jan Egberink onze directeur.
Onze directrice, vanaf januari 2017, is Nicole Klaver. Zij/hij heeft geen zitting in de medezeggenschapsraad. Zij/hij wordt bij het tweede gedeelte van de vergadering uitgenodigd, om informatie en toelichting te geven. Verder is zij/hij toehoorder, gesprekspartner en adviseur.

 


Vergaderdata.

Vanaf 1 september 2016 tot 1 september 2017 zijn er vijf vergaderingen geweest, meestal op dinsdagavond en wel op: 04-10-2016; 06-12-2016;  14-02-2017;  11-04-2017 en  20-06-2017. Een week voor de GMR. vergadering van Consent.

Budget.
Elk schooljaar ontvangt de MR van Consent een budget, dat o.a. gebruikt kan worden voor scholing. Dit geld wordt in de kas van de OR gestort. De MR kan een beroep daarop doen.

onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

 IKC; inrichting van de vrije ruimte/pleinen/fietsenstalling rondom het gebouw.
 Inzameling gelden voor kleuterplein, schoolpleinen en fietsenstalling.
 PBS en Glans.( o.a. gezonde voeding en traktaties)
 Pauzetijden leerkrachten en inrichten hiervan en inzet van ouders.
 Begroting/financieel overzicht en verwarmingskosten.
 Onderwerpen die behandeld worden in OR en GMR.
 Kinderraad.
 Passend onderwijs en zorg en ondersteuningsprofiel van onze school.
 Cursus MR leden
 Formatie
 Nicole klaver per ingang van januari 2017 onze nieuwe directrice.
 Proef visitatie vanuit Consent.
 Jaarverslag afgelopen schooljaar
 Activiteitenmap MR Glanerbrug-Zuid.
 Privacy beleid.
 Schoolgids en schoolkalender.
 woordenschat
 werving nieuwe ouder voor de MR
 PR plan/profilering van de school. Herinrichten van de school zodat missie en visie beter zichtbaar zijn ook in de school.
 SWOT protocol en management rapportage.
 Tevredenheidsonderzoek
 Leeropbrengsten toetsen IEP/CITO
 Vervangingsprotocol.
 Beroepenmarkt
 Openhuis.
 Aanschaffen boekjes: wet op de medezeggenschap PO.
 Lessen humanistische vorming.
 Brandoefeningen en BHV.
 Vervanging zwangerschapsverloven personeelsleden van de MR.
 Protocol gescheiden ouders.
 Onderwijsdag personeel
 Stakingsactie personeel.
 Schoolbezoek van college van bestuur.
 Statuten GMR en MR
 Taakbeleid en normjaartaak van het personeel.

 

 

 


 
Algemeen
Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende grote onderwerpen behandeld. Enkele hiervan zijn: Pauze tijden van de leerkrachten. Vrijwillige inzet van ouders tijdens de pauze in de kleutergroepen. Afronden van de verbouwing IKC en inrichten van de buitenruimtes. Denk aan kleuterplein. Inzamelen van geld hiervoor. Uitbreiding project Glans. Profilering van onze school. En vele andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Zie boven staande lijst.


De notulen voor de ouders worden na elke vergadering, op de website gezet De agenda voor de MR  vergadering wordt door de voorzitter aan alle leden toegestuurd.

De MR gaat zich steeds meer richten op visie en beleidsonderwerpen. Besluiten worden getoetst aan de missie en de visie van de school. Om het efficiënt vergaderen beter vorm te geven, is de MR vergadering gesplitst in twee delen; eerste deel waarin de MR leden, zonder directie, informatie en plannen met elkaar kunnen bespreken en een tweede gedeelte, waarbij de directie (directeur en vestigingsleider), zijn uitgenodigd om toelichting, uitleg en advies te geven. Zodat wij samen tot goede besluiten kunnen komen.


Vergaderdata MR schooljaar 2016/2017:
Wij plannen onze MR  vergaderingen een week voor de GMR  vergaderingen.
MR  vergaderingen Glanerbrug Zuid:
04-10-2016 ;   06-12-2016 ;  14-02-2017;  11-04-2017 en  20-06-2017.

Dit jaarverslag is opgesteld door:
 Marijke Wegdam,

School voor kennis en talent