Notulen MR vergadering 8 december 2015

Wij hebben voor de komende periode speerpunten bepaald.

  • De inrichting van het kleuterplein: Hiervoor nemen we contact op met de MR van Drakensteyn. De inrichting van het plein is niet bij de verbouwing inbegrepen. Om het plein aantrekkelijk en veilig te maken is geld nodig. Gedacht wordt aan “Buurt aan zet” en aan het stimuleringsfonds van de  Rabobank. De directies van beide scholen zijn hier ook mee bezig.
  • Protocol medisch handelen: Door invoering van passend onderwijs komen ook kinderen op school met medische dossiers. Daarom nemen we ons medisch protocol door. Passend onderwijs: Volgen van nieuwe ontwikkelingen.
  • Profilering van onze school: Wil onze school in de toekomst voortbestaan dan is het belangrijk dat we ons profileren.
  • Volgen van de leeropbrengsten van de kinderen van de school: Dit kan twee keer per jaar na de afname van de CITO toetsen. De leer opbrengsten van de school worden dan in kaart gebracht.

Onze vernieuwde website van de school is 7 december online gegaan. Het MR gedeelte is nog niet helemaal ingericht.

De pauze tijden van de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 zijn nog niet goed geregeld. Doordat de leerkrachten met de kinderen eten en pleinwacht lopen komen ze pauze tijd tekort. Naar een goede oplossing wordt gezocht.

Ouderbetrokkenheid. Een project voor heel Glanerbrug. Er wordt gewerkt aan een duidelijke lijn/ opzet in contacten tussen school, ouders en leerkrachten.

De verbouwing is afgerond. Er is nog een restpuntenlijst. Daar hoort bij: De inrichting van de patio met bloembakken en picknick tafels. Het grasveld rond de school vervangen door onder andere een fietsen parkeerplaats. Bij onze schoolingang, bij de kapstokken en in de klassen wordt nog geschilderd.

Aan het einde van het schooljaar komt er een tevredenheidsonderzoek voor ouders en teamleden.

Schoolreis groep 7 en groep 8 : De kosten van beide schoolreizen zijn 235 euro. Met de ouder raad en de medezeggenschap raad wordt hierover gesproken. Zijn de kosten te hoog, gaan we opzoek naar een alternatief of laten we het zo?

Computers: In  de groepen komen nieuwe verplaatsbare touchscreens en 20/25 laptops. De aanschaf hiervan gebeurt in twee fases.

Gert-Jan Egberink( directeur) neemt na de kerstvakantie tot de zomervakantie, op donderdag ouderschapsverlof op. Hij is daardoor alleen op maandag bij ons op school aanwezig. Nicole Klaver ( locatieleider) neemt zijn taken op donderdag over.

Wilt U een vergadering van de MR bijwonen ? U bent van harte welkom. Geef U op bij Eric Broer. ( voorzitter). Vader van Femke uit groep 4 en Katja uit groep 7. Onze volgende vergadering is 16 februari 2016.

School voor kennis en talent